فراخوان پيشنهاده طرح در حوزه علوم انساني پيشران

برنامه علوم انساني پيشران در راستاي نيل به اهداف سند راهبردي و ارتقاي جايگاه بين المللي دانشگاه با همكاري گروه نوآوري دانشگاه تدوين شده است.
ثبت و ارسال پيشنهاده در خوشه هاي موضوعي مصوب «انسجام اجتماعي، توسعه پايدار، مواريث فرهنگي، همزيستي جهاني » به صورت الكترونيكي از طريق نشاني http://innov.um.ac.ir بخش علوم انساني پيشران انجام مي گيرد.
جهت هم افزايي بيشتر با اعضاي هيات علمي ساير دانشگاههاي سطح يك، امكان تعريف پروژه به صورت مشترك براي اساتيد دانشگاههاي مذكور در نظر گرفته شده است كه منوط به تائيد و حضور عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يكي از مجريان خواهد بود.

ارسال پيشنهاده از طريق سامانه مذكور از ۲۰ خرداد تا ۲۰ تيرماه ۱۴۰۰ امكانپذير است.