فراخوان پيشنهاده طرح در حوزه علوم نظري پيشران

برنامه علوم نظري پيشران در راستاي نيل به اهداف سند راهبردي و ارتقاي جايگاه بين المللي دانشگاه با همكاري گروه نوآوري دانشگاه تدوين شده است.
ثبت و ارسال پيشنهاده در خوشه هاي موضوعي مصوب «آناليز روي ساختارهاي جبري، فيزيك انرژي هاي بالا و كيهان شناسي، مدل سازي و شبيه سازي، نظريه اطلاع و قابليت اعتماد» به صورت الكترونيكي از طريق نشاني http://innov.um.ac.ir بخش علوم و فناوریهای پیشران انجام مي گيرد.
جهت هم افزايي بيشتر با اعضاي هيات علمي ساير دانشگاههاي سطح يك، امكان تعريف پروژه به صورت مشترك براي اساتيد دانشگاههاي مذكور در نظر گرفته شده است كه منوط به تائيد و حضور عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يكي از مجريان خواهد بود.

ارسال پيشنهاده از طريق سامانه مذكور از ۲۰ خرداد تا ۲۰ تيرماه ۱۴۰۰ امكانپذير است.