ارائه نهایی سومین دوره لیگ ملی نوآوری

گروه نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد در راستاي ايفاي تعهدات و رسالت خود و به منظور كشف و جذب استعدادهاي دانشجويان و آحاد جامعه، با همكاري و مشاركت انجمن هاي علمي، هر ساله اقدام به برگزاري ليگ نوآوري در دانشگاه مي نمايد كه از سال گذشته نيز سومين دوره آن به صورت ملي با دريافت 120 ايده از سراسر كشور و در همه رده هاي سني آغاز گرديد و سپس ايده هاي دريافت شده تحت داوري هاي تخصصي قرار گرفت و از ميان آنها 47 عنوان ايده كه حد نصاب امتياز قبولي را كسب نمودند به مرحله پيش شتاب دهي راه يافتند. در دوره پيش شتاب دهي نيز صاحبان ايده با شركت در 10 كارگاه تخصصي و ارائه مشاوره هاي لازم، طرح هاي خود را در قالب بوم هاي كسب و كار به دبيرخانه ليگ ارائه نمودند. اكنون صاحبان ايده در روز شنبه مورخ 25 ارديبهشت، آماده رقابت جهت دريافت جايزه 30 ميليون توماني گرنت اجراي طرح هاي خود هستند. لازم به ذكر است براي نخستين بار، اين مرحله به صورت بورس ايده توسط سامانه اي كه توسط گروه نوآوري دانشگاه تهيه شده، انجام ميگيرد و در اين روز كه مصادف با روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي است، رونمايي خواهد شد.