قابل توجه داوران محترم: خواهشمند است با توجه به دعوت‌نامه ارسال شده در خصوص داوری هریک از رویدادها، نسبت به انتخاب رویداد مورد نظر اقدام فرمایید.