طرحهای نوآورانه علوم و فناوری‌های پیشران


مدل مفهومی نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد :
مدل مفهومی نوآوری دانشگاه فردوسی مشهد، رویكرد گذر نظام مند در مسیر  “علم تا پدیده” را بر پایه الگوی تفكر سیستمی و آینده نگر به تصویر كشیده است. مسیر حركت در راستای مخروط های آینده پژوهی و بر بستر معیارهای سطوح آمادگی فناوری  (TRL) به گونه ای طراحی شده است كه نوآوری به عنوان عامل اصلی حركت در مخروط با آینده مطلوب، در نظر گرفته شده است. مخروط نوآوری در دانشگاه فردوسی مشهد به منظور شناسایی، جذب و حمایت محققان برجسته در علوم پیشران (ABCS) (سمت چپ دیاگرام) و بهره مندی هوشمند و هدفدار از دانش تولید شده در مسیر دستیابی به فناوری های نوین (NBICS) (سمت راست دیاگرام) طراحی و اجرا شده است.
اهداف فراخوان :
با توجه به اهداف برنامه ارتقا مرجعیت علمی دانشگاه و در راستای نیل به اهداف سند راهبردی و ارتقا جایگاه بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد به جمع برترین دانشگاه های دنیا در علوم و فناوری های پیشران و ایجاد ظرفیت های موثر برای اجرای پروژه های نوآورانه مبتنی بر حوزه های مصوب علوم و فناوری های پیشران در دانشگاه فردوسی مشهد، گروه نوآوری اقدام به فراخوان پیشنهاده در حوزه های مذكور به شرح زیر نموده است.
علوم پیشران : (TRL1-4)
 • مواد پیشرفته
 • علوم زیستی
 • علوم كامپیوتر
 • علوم اجتماعی
 • علوم انسانی ()
 • علوم نظری ()
فناوری های پیشران: (TRL4-6)
 • فناوری های نانو
 • فناوری های زیستی
 • فناوری اطلاعات
 • فناوری های شناختی
 • فناوری های اجتماعی
در این راستا از كلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های سطح یك كشور دعوت می گردد تا پیشنهاد اولیه Pre-proposal خود را در بازه زمانی ذكر شده در سامانه ثبت نمایند.
در هنگام انتخاب حوزه پژوهش و فناوری به نكات زیر توجه فرمایید:
 • شركت اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها در این فراخوان به صورت پروژه مشترك با یكی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (Joint Project) امكان پذیر است.
 • با توجه به سقف مصوب پروژه، جذب حداكثر دو پژوهشگر پسا دكتری مطابق با شرایط دانشگاه، از محل پروژه امكان پذیر است. (برنامه ویژه پسا دكتری علوم و فناوری های پیشران)
 • لازم به توضیح است، تعریف پروژه در حوزه علوم بنیادین و پیشران (TRL1-4) منوط به ارایه مسیر مشخص از سوی پیشنهاد دهنده در رسیدن به فناوری پیشران (TRL4-6) در مدل مفهومی است. به عنوان مثال در شكل زیر ارتباط مفهومی میان واژه های كلیدی مرتبط در مسیر علوم تا فناوری های پیشران (از چپ به راست) نمایش داده شده است.
 • ارایه پیشنهاده طرح های نوآورانه در علوم انسانی پیشران و علوم نظری پیشران باید موجب گسترش مرزهای دانش و ارتقا مرجعیت علمی گردد.
 • در صورت تعریف پروژه تركیبی از چند حوزه و رسیدن به فناوری های همگرا، در اولویت خواهد بود.

شرایط ثبت پیشنهاده در علوم و فناوری‌های پیشران


شرایط اولیه و لازم برای تکمیل فرم ثبت پیشنهاده طرح‌های نوآورانه علوم و فناوریهای پیشران دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر است:
 • متقاضیان باید طرح یا ایده نوآورانه پیشنهادی را از طریق وب سایت گروه نوآوری دانشگاه ارائه نمایند.
 • طرح ارائه شده نباید ناقض هیچ حق مالکیتی باشد
 • به طرح های ناقص یا طرح که پس از مهلت تعیین شده ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
توجه، لطفا دقت نمائید:
 • تکمیل همه قسمت های فرم پیشنهاده طرح الزامی است.
 • در صورت بروز مشکل در حین ثبت اطلاعات، با شماره ۳۸۸۰۲۴۹۹-۰۵۱ تماس بگیرید.
 • اگر در خصوص خدمات مورد نیاز آگاهی کامل ندارید، از طریق ایمیل گروه نوآوری به آدرس و با ذکر عنوان طرحهای نوآورانه علوم و فناوری‌های پیشران سوالات خود را مطرح نمائید.
خواهشمند است پیش از تکمیل فرم به موارد زیر توجه نمائید:
 • شرکت در فراخوان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.
 • اعضای هیات علمی سایر دانشگاه های سطح یك و همتراز دانشگاه فردوسی مشهد، می توانند اقدام به ثبت پیشنهاد به صورت مشترك (Joint Project) با یكی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نمایند.
 • ثبت پیشنهاده به صورت مشترك حایز اولویت بوده و در مراحل داوری امتیاز ویژه در نظر گرفته می شود.

فرم ثبت پیشنهاده طرح های نوآورانه علوم و فناوری های پیشران


اطلاعات ثبت‌نام کننده ایده
عضو هیأت علمی دانشگاه ... می باشم.
نام خود را از لیست انتخاب نمایید.
عضو هیات علمی مشترك در دانشگاه فردوسی مشهد
موافقت نامه دانشگاه جهت حفظ محرمانگی

دانشگاه ملزم به حفظ اطلاعات فنی و پژوهشی مندرج در پیشنهاده، به صورت محرمانه و مکتوم خواهد بود و مکلف به حفظ و عدم افشای آن می باشد.